Altijd binnen 48 uur (2 werkdagen) verzonden...!          Altijd gratis verzending (vanaf €50,- excl. btw)...!          Altijd minimaal 100.000 merkproducten          Altijd technisch advies mogelijk...!          Altijd 20 afhaallocaties in NL en BE...!          Altijd scherp geprijsd...!          Altijd MROshop, alles voor onderhoud...Altijd! 

MROshop, alles
voor onderhoud...altijd!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MROshop.

gedeponeerd op 16 april 2018 bij de kamer van koophandel te Tilburg onder nummer 18037707.

Artikel 1 Toepasselijkheid, definities
1. In deze voorwaarden wordt onder “MROshop” verstaan de webshop voor de zakelijke markt zoals die wordt gevoerd door de besloten vennootschap “De Bruin Techniek Groep B.V.”, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden en onder “afnemer” de natuurlijke persoon danwel rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met MROshop. De aangeboden of te leveren zaken worden aangeduid met “producten”, tenzij anders aangegeven. De MROshop is te benaderen via de website www.mroshop.nl. alwaar ook de contactgegevens van MRO-shop zijn vermeld.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van MROshop en op alle met MROshop ge-sloten overeenkomsten op afstand, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt overeengekomen en dan slechts voor de desbetreffende transactie.
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van deze algemene voorwaar-den zoals die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
5. De algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door MROshop anders is ver-meld. Indien een aanbod een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aan-bod, bij niet aanvaarding, na het verloop van die termijn in ieder geval is komen te vervallen.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeen-komst op afstand geldende prijzen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien na het sluiten van de overeenkomst op afstand één of meer kostprijs bepalende factoren (waaronder: inkoopkosten, belastingen, premies, valutakoersen etc.) worden verhoogd, is MROshop gerechtigd deze prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen. 
3. Een overeenkomst op afstand tussen afnemer en MROshop komt slechts tot stand indien MROshop de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod via elektronische weg schriftelijk bevestigt of door MROshop feitelijk uitvoering aan een verstrekte opdracht wordt gegeven. 
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht MROshop niet tot levering van een deel van de in de aan-bieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
5. Indien afnemer in het buitenland is gevestigd en de aangekochte producten buiten Nederland worden geëxporteerd, staat de afnemer er voor in dat de afnemer in het desbetreffende land correct is gere-gistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. De afnemer vrijwaart MROshop voor schade als ge-volg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
6. Het enkele ter beschikking stellen van catalogi, folders, e.d. houdt geen aanbod in en verplicht MRO-shop niet tot het aangaan van een overeenkomst. De in een aanbod, voorraadlijsten, folders, catalogi e.d. van MROshop vermelde danwel opgenomen maten, gewichten, technische gegevens, afbeeldin-gen e.d. zijn zo zorgvuldig mogelijk vermeld maar zijn slechts van algemeen informerende aard. Ge-ringe afwijkingen van de producten ten opzichte daarvan leiden niet tot een tekortkoming van MRO-shop. Van een tekortkoming zal bovendien slechts sprake kunnen zijn indien afnemer aantoont dat de afwijking leidt tot een significante beperking van de gebruiksmogelijkheden door afnemer.

Artikel 3 Levering, kosten van levering en levertijd
1. Levering geschiedt aan het adres dat afnemer als afleveradres opgeeft.
2. MROshop belast afnemer met de kosten van verzending van de door afnemer aangekochte 
producten. Deze kosten bedragen minimaal € 7,50 excl. BTW per zending. MROshop streeft ernaar de aangekochte producten op een zo bedrijfseconomisch mogelijke wijze aan afnemer te verzenden. 
Bij grote en/of lastig te transporten producten en/of spoedleveringen en/of andere specifieke omstan-digheden zal MROshop in overleg treden met afnemer over de wijze van vervoer en de daarmede gepaard gaande kosten.  
3. Het risico van de aangekochte producten gaat op afnemer over zodra deze het magazijn van MRO-shop verlaten. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van MROshop of elders naar afne-mer is voor rekening van afnemer. Wanneer sprake is van een schade tijdens het transport dan is MROshop desgevraagd bereid om haar (mogelijke) vordering op de transporteur ter zake van de schade aan het product van afnemer over te dragen aan afnemer. 
4. Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering, of ingeval van een andere niet (tijdige) nakoming door MROshop, dient MROshop schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet MROshop een redelijke termijn wor-den gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5. Indien producten na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, worden deze door MROshop, voor rekening en risico van afnemer, opgeslagen. MROshop is in dat geval ge-rechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
6. MROshop behoudt zich het recht voor om de door de afnemer bestelde producten in deelleveringen te leveren.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden
1. De betaling van de facturen geschiedt gebruikelijk vooraf via het online betalingssysteem van IDEAL.  Voorgeval MROshop een afnemer toestaat op rekening te betalen, dient de betaling van de facturen, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door MROshop aan-gewezen bankrekening plaats te vinden. MROshop is echter, in afwijking op het vorenstaande, altijd gerechtigd om betaling bij de aflevering te verlangen, waaronder mede begrepen de verzending onder rembours.
2. Ingeval van niet tijdige betaling is MROshop gerechtigd over de hoofdsom van haar facturen een rente van 1% per maand, of – naar keuze van MROshop - de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen. De afnemer is door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is in verzuim. Ingeval van niet tijdige be-taling door afnemer kan MROshop bovendien aanspraak te maken op de vergoeding van alle gerech-telijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd volgens de staffel zoals die is gegeven in het Rapport Voorwerk 2, met een minimum van € 100,00.
3. MROshop heeft het recht – alvorens (verder) na te komen – voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door afnemer te verlangen. MROshop is gerechtigd bij deelleveringen het aldus geleverde afzonderlijk te factureren en is niet tot verdere leveringen verplicht, voordat de facturen voor de deelleveringen zijn voldaan.

Artikel 5 Verzoek tot annulering door de afnemer
1. Producten van MROshop, die correct zijn afgeleverd, worden uitsluitend teruggenomen, indien voor-afgaand overleg dienaangaande heeft geleid tot toestemming van MROshop om de desbetreffende producten te retourneren. Voor die toestemming hanteert MROshop onder meer maar niet uitsluitend de navolgende criteria:
- de verpakking is niet aangebroken of geopend;
- de producten zijn niet gemonteerd geweest;
- het gaat niet om elektrische producten, sensoren of toebehoren (zoals kabels, connectoren e.d.);
- de afnemer draagt de kosten van vervoer en / of terugzending en garandeert de betaling daarvan;
- het gaat niet om specials of maatproducten;
- de levering heeft niet meer dan zes maanden voor terugname plaatsgevonden.
2. Crediteren van retourzendingen geschiedt indien en voor zover door MROshop toestemming is gege-ven de producten te retourneren en correcte betaling heeft plaatsgehad. Het te crediteren bedrag c.q. percentage van het aanschafbedrag, wordt door MROshop bepaald.
3. Indien de afnemer de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren, vindt annulering niet eerder plaats dan nadat de afnemer de door MROshop gemaakte kosten en het door MROshop geleden verlies en of de gederfde winst, ten gevolge van deze annulering volledig heeft voldaan.
4. Voor de berekening van de door de afnemer te betalen vergoeding voor de door MROshop gemaakte kosten, het geleden verlies en/of de gederfde winst wordt, indien MROshop instemt met de voor-noemde annulering, uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering de MROshop heeft be-reikt. 
5. In alle gevallen van annulering is de afnemer aan de MROshop verschuldigd al hetgeen MROshop met betrekking tot de  overeenkomst, ondanks de annulering, aan derden bij wie ter zake van die overeenkomst MROshop inkopen heeft gedaan dan wel met wie overeenkomsten zijn gesloten die tot betalingsverplichtingen voor de MROshop leiden, (heeft) moet(en) betalen. Na betaling daarvan wor-den de eventueel ingekochte producten desgewenst aan afnemer geleverd.

Artikel 6 Ontbinding
1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor afnemer uit de met MROshop gesloten overeenkomst op afstand voortvloeit alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, het (al dan niet voorlopig) van toepassing verklaren van de wet schuldsanering natuurlijke personen op afnemer of stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, heeft MROshop het recht (zonder ingebrekestelling) de nakoming van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden. Hierbij is MROshop niet schadeplichtig en de opschorting of ontbinding laat de overige rechten van MROshop onverlet. In de hier genoemde gevallen is elke vor-dering ongeacht de grondslag daarvan die MROshop op de afnemer heeft, direct opeisbaar.
2. Indien MROshop op grond van het vorenstaande, of op grond van een (ander) verzuim van afnemer, de overeenkomst op afstand ontbindt is afnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht van MROshop op volledige schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is dan voormelde vergoeding.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door MROshop geleverde en zich bij/onder de afnemer of onder een derde aan wie afnemer deze heeft doorgeleverd bevindende producten blijven eigendom van MROshop, tot het moment dat de afnemer alle vorderingen van MROshop betreffende de tegenprestaties voor de door MROshop aan de afnemer krachtens overeenkomst op afstand te leveren of geleverde producten, heeft betaald. Eveneens blijven alle door MROshop geleverde producten eigendom van MROshop indien en zolang de afnemer de vorderingen die MROshop op de afnemer heeft wegens tekort schieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten (waaronder mede begrepen de vorderingen ter zake van boete, rente en kosten) niet volledig heeft voldaan. Voor het geval er, om welke reden dan ook, geen beroep kan worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud, is de afnemer verplicht, indien de zaken door afnemer aan een derde zijn doorgeleverd, op het eerste daartoe strekkend verzoek van MROshop, al de rechten welke de afnemer met betrekking tot de levering van deze producten jegens die derde heeft of zal verkrijgen, over te dragen aan MROshop.
2. Wanneer de afnemer aan alle betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven genoemde vorde-ringen heeft voldaan, dan zal MROshop het eigendom van de geleverde producten verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van MROshop tot meerdere zekerheid van andere aanspraken welke MROshop heeft op de afnemer. De afnemer zal op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking verlenen aan alle handelingen die in dit kader vereist zijn.
3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht MROshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Net zo is afnemer verplicht ingeval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of de surseance van betaling over afnemer wordt uitgesproken c.q. de WSNP op afnemer van toepassing wordt verklaard, de curator resp. de bewindvoerder te in-formeren over het eigendomsvoorbehoud van MROshop.
5. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal. De verzekeringspolis wordt op eerste verzoek ter inzage gegeven.
6. Door MROshop geleverde producten, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
7. Voor het geval dat MROshop zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan MROshop of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MROshop zich be-vinden en die producten mede terug te nemen. 

Artikel 8 Garantie
1. Voor geleverde producten met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garan-tiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door MROshop geen garantie verstrekt.
2. De garantie is in ieder geval niet van toepassing bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de producten door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
3. De garantie geldt slechts indien de afnemer aan alle verplichtingen jegens MROshop heeft voldaan en de producten slechts heeft gebruikt overeenkomstig hun bestemming met inachtneming van evt. voorschriften/gebruiksaanwijzing, etc. Wanneer afnemer een product voor een niet gebruikelijke toe-passing aanwendt of niet met inachtneming van voorschriften, etc, dan geschiedt dit voor risico van afnemer.
4. MROshop is gerechtigd het herstel buiten het kader van deze garantie in rekening te brengen.
5. Op gebruikte producten wordt door MROshop geen garantie verstrekt.

Artikel 9 Klachten
1. Afnemer dient de geleverde producten bij de aflevering grondig te controleren. Afnemer dient mogelij-ke klachten binnen vijf dagen na de dag van de aflevering bij MROshop kenbaar te maken onder een nauwkeurige opgave van de klachten. Nadien kenbaar gemaakte klachten behoeven door MROshop niet meer in behandeling te worden genomen tenzij afnemer aantoont dat afnemer het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken. In dat geval dient afnemer direct, maar uiterlijk binnen vijf dagen na het ontdekken daarvan, de klacht(en) bij MROshop te mel-den.
2. Klachten dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt of – na telefonische melding – direct schrifte-lijk te worden bevestigd. Klachten die na het verstrijken van de garantietermijn door MROshop zijn ontvangen behoeven door MROshop niet in behandeling te worden genomen.
3. Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn zal MROshop (naar keuze van MROshop) voor herstel zorgdragen of een gelijk of vergelijkbaar product leveren. 
4. Eventuele klachten geven afnemer niet de bevoegdheid de nakoming van de verplichtingen jegens MROshop op te schorten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van MROshop is beperkt tot de nakoming van het in artikel 9.3 bepaalde, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een leidinggevende functionaris van MROshop of MROshop aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling met betrekking tot de productenaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
2. MROshop is in geen geval (ook wanneer MROshop zich niet zou kunnen beroepen op de aansprake-lijkheidsbeperking van artikel 10.1) aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving of gevolgschade en is in geen geval aansprakelijk voor hulppersonen. Bovendien is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de hoogte van het netto factuurbedrag van de producten die MROshop aan afnemer heeft geleverd of tot maximaal het bedrag dat de verzeke-raar van MROshop in een voorkomend geval vergoedt.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. De in het kader van een overeenkomst eventueel door MROshop tot stand gebrachte en verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schema’s, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door afnemer zonder voorafgaande toestemming van MROshop worden verveelvoudigd, open-baar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit en blijven eigendom van MROshop, ongeacht of deze aan de afnemer of aan der-den ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
2. MROshop behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie afkom-stig van afnemer en tot afnemer te herleiden ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MROshop gehouden is ver-trouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrek-ken, en MROshop zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MROshop niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Overmacht
1. Als overmacht aan de kant van MROshop geldt elke omstandigheid buiten toedoen van MROshop  waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst op afstand wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: vertraging of onmogelijkheid van leve-ranties door toeleveranciers van MROshop, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzie-ningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, etc.
2. Indien de levering door MROshop wordt vertraagd als gevolg van overmacht is MROshop gerechtigd zoveel later te leveren als de overmacht duurt, met een maximum van zes maanden. Indien blijkt dat de nakoming blijvend onmogelijk is wordt de overeenkomst op dat moment van rechtswege ontbon-den. Na voormelde periode van zes maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen van de gevallen is MROshop schadeplichtig.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle met MROshop gesloten overeenkomsten op afstand is uitsluitend Nederlands recht van toe-passing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen die tussen MROshop en afnemer mochten ontstaan en niet langs minnelijke weg op-gelost kunnen worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij MROshop het geschil voor een andere bevoegde rechter wil brengen of de Wet dwingend een andere rechter voorschrijft.
3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen de afnemer en MROshop gebonden zijn aan een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

 

winkelwagen
Uw winkelwagen is nog leeg
Contact
Van 08.15 - 16.45 zijn wij
ook telefonisch bereikbaar

+31 (0) 88 6760000

sales@debruintechniek.com

Bent u al klant bij een van onze steunpunten? Klik hier

nieuwsbrief
|
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
gratis catalogus?